Regulamin wystawców Targów „ZDROWIE Z NATURY” we Wrocławiu organizowanych w dniach 08-09.04.2017 roku (dalej „Targi”)

1. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich wystawiających na Targach (dalej „Wystawca”) oraz stanowią integralną część formularza zgłoszeniowego udziału w Targach, i łącznie z nim oraz cennikiem poszczególnych usług, stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz świadczeniu usług dodatkowych określonych przez strony (dalej „Umowa”).

2. Organizatorem Targów jest Centrum Komunikacji Prozdrowotnej NATURA Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kraińskiego 3/13, 50-153 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000380678, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 897-177-17-15, REGON 021472174 (dalej „Organizator”).

3. Warunkiem udziału w Targach jest odesłanie do Organizatora pocztą elektroniczną jako skan, podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w kwocie i terminie jak wskazane w formularzu zgłoszeniowym, na poczet wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Wystawcy przez Organizatora udziału w Targach. Potwierdzenie następuje drogą mailową. W razie odmowy udziału w Targach, Wystawcy przysługuje jedynie zwrot uiszczonych przez niego wpłat, a nie przysługują mu jakiekolwiek inne roszczenia związane z odmową potwierdzenia udziału w Targach. Całość wynagrodzenia wynikającego z zawartej przez strony Umowy musi zostać uregulowana przez Wystawcę najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Targów.

4. W ramach opłaty rejestracyjnej każdy Wystawca (pełna nazwa, adres www) zostanie wpisany do katalogu Targów. Dodatkowe usługi są odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym integralną część Umowy.

5. Wystawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania wszelkich postanowień w zakresie przepisów budowlanych. BHP i p. pożarowych obowiązujących na terenie Targów.

6. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy. Wystawca nie może podnajmować, czy też przekazywać jakimkolwiek innym podmiotom do korzystania z innych tytułów, czy też bezumownie, odpłatnie czy nieodpłatnie powierzchni i stoiska najmowanych na podstawie Umowy, bez uprzedniej zgody Organizatora.

7. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich towarów (co obejmuje również umieszczenie reklam wyłącznie w obrębie wewnętrznej wynajętej powierzchni swojego stoiska na Targach), jednakże ekspozycja nie może zasłaniać sąsiednich ekspozycji, ani nie może zakłócać normalnego toku pracy innych Wystawców, nie może także zajmować ciągów komunikacyjnych. W szczególności Wystawca nie może używać urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia, itp., które mogą zakłócać normalny tok pracy innych Wystawców.

8. Wystawca nie może organizować żadnych akcji promocyjnych poza obrębem wynajmowanej powierzchni stoiska bez uprzedniej zgody Organizatora. Wystawca może swobodnie dysponować jedynie wewnętrzną częścią wynajmowanego stoiska.

9. Wystawca nie może reklamować, promować, ani eksponować na wynajmowanym stoisku firm, które nie wynajmują autonomicznie stoiska, ale fizycznie obecne są na stoisku Wystawcy i prezentujące swoje towary (dalej „Współwystawca”). Udział Współwystawcy na stoisku Wystawcy możliwy jest jedynie po otrzymaniu uprzedniej zgody Organizatora i uiszczeniu przez Wystawcę indywidualnie uzgodnionej opłaty. Wystawca, który nie zgłosi Współwystawcy do Organizatora może być obciążony przez Organizatora karą w kwocie 3 000,00 zł.

10. Wystawca zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów dla zwiedzających i do posługiwania się każdorazowo przy wejściu i wyjściu z hali wystawowej Targów identyfikatorami wydanymi przez Organizatora. Na każde 3 m2 powierzchni przypada 1 bezpłatny identyfikator. W czasie Targów Wystawcy, Współwystawcy i pozostali ich przedstawiciele zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów otrzymanych od Organizatora.

11. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów przed terminem oficjalnego zakończenia Targów. W przypadku wcześniejszego demontażu lub opuszczenia stoiska, Organizator może obciążyć Wystawcę karą umowną w wysokości 5 000,00 zł. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia eksponowanych towarów, przywrócenia stanu pierwotnego wynajmowanej powierzchni i stoiska w terminie wskazanym przez Organizatora. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni Organizator może zlecić wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy, na co wyraża on zgodę.

12. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników, innych osób którymi posługuje się podczas trwania Targów, jak za swoje własne zachowanie.

13. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych i zgodność z obowiązującymi przepisami wszelkich swoich materiałów promocyjnych dystrybuowanych w czasie trwania Targów. Materiały te nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, ani nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych, ani godności osób trzecich.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i ich gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód Regulamin wystawców Targów „ZDROWIE Z NATURY” we Wrocławiu organizowanych w dniach 08-09.04.2017 roku (dalej „Targi”) powstałych z winy Organizatora. Organizator zapewnia ochronę mienia Wystawcy w godzinach zamknięcia hali wystawowej, jednakże Wystawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia wszelkich przedmiotów znajdujących się na wynajmowanym stoisku w czasie Targów.

15. Wystawca zobowiązuje się do niezwłocznego pokrycia kosztów wszelkich wyrządzonych z winy Wystawcy szkód powstałych w mieniu obiektu na których są Targi i/lub w imieniu Organizatora.

16. Wystawca ma prawo do rezygnacji z udziału w Targach w każdym czasie. W przypadku rezygnacji w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia Targów, Wystawcy zostanie zwrócone wszystkie uiszczone przez niego wynagrodzenie wynikające z Umowy, z wyłączeniem bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej. W przypadku, gdy rezygnacja z udziału w Targach zostanie złożona przez Wystawcę, po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub też Wystawca nie obejmie stoiska, Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia całości wynagrodzenia należnego Organizatorowi na podstawie Umowy oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z udziałem Wystawcy w Targach. Oświadczenie o rezygnacji w Targach należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności. Za termin rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia Wystawcy.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub opóźnienia spowodowane działaniami siły wyższej, niepokojami społecznymi, działaniami władz państwowych i lokalnych, strajkami lub innymi okolicznościami, które uniemożliwią lub spowodują odstąpienie przez Organizatora od zorganizowania Targów w przewidzianym czasie i miejscu, a które są niezależne od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca Targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę.

18. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmowania stoiska Wystawcy, eksponatów Wystawcy i nieodpłatnego wykorzystania tych materiałów w działaniach informacyjnych i reklamowych, na co niniejszym Wystawca wyraża zgodę.

19. Kary umowne, o których mowa w regulaminie płatne są przez Wystawcę na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia przez Organizatora.

20. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Targach powinny być zgłaszana do Organizatora w formie pisemnej w terminie do dnia zakończenia Targów. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach. Wystawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich zaleceń dotyczących ochrony wydawanych przez Organizatora.

21. Palenie tytoniu możliwe jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora.

22. Wszelkie zmiany Umowy, w tym regulaminu, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

23. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

24. Przyjęcie i akceptacja niniejszego regulaminu następuje z chwilą przesłania przez Wystawcę podpisanego formularza zgłoszeniowego udziału w Targach.

25. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami wynikające z Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Organizatora.

_______________________________________
Data, czytelny podpis i pieczątka firmowa Wystawcy